Videreføring av Buskerudbysamarbeidet 2014-01-29

Den politiske styringsgruppa (ATM-utvalget) anbefaler videreføring av Buskerudbysamarbeidet fra 2015. Buskerudbysamarbeidet gir den enkelte kommune/fylkeskommunen mulighet til å løse samfunnsmessig høyt prioriterte oppgaver i fellesskap.


Samarbeidsavtalen om Buskerudbysamarbeidet utløper ved utgangen av 2014. ATM-utvalget har i møte 22. november 2013 anbefalt at de fem by-/kommunestyrene samt fylkestinget godkjenner videreføring av avtalen om Buskerudbysamarbeidet fra 2015. Saken vil bli behandlet i by-/kommunestyrene og fylkestinget i februar 2014.

Samarbeidsavtale inngått i 2010
I 2010 underskrev de ti partnerne i Buskerudbysamarbeidet samarbeidsavtalen om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet fra Lier til Kongsberg, senere kalt Buskerudbysamarbeidet.

Det het i avtalen at det legges opp til et langsiktig samarbeid, i første omgang fem år med intensjon om videre forlengelse. Beslutning om videreføring bør skje ett år før avtalen utløper.

Partnerne i Buskerudbysamarbeidet er Buskerud fylkeskommune, kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, samt Statens Vegvesen Region Sør, Jernbaneverket, Kystverket sørøst og Fylkesmannen i Buskerud.

Folkevalgtundersøkelsen
Som underlag for læring og forbedring i forbindelse med videreføring av avtalen har det vært gjennomført en undersøkelse blant de folkevalgte i Buskerudbysamarbeidet. Hovedtrekkene fra undersøkelsen var:

 • De folkevalgte i Buskerudbysamarbeidet er godt kjent med Buskerudbysamarbeidets visjon, mål og organisering.
 • Det er stor enighet om at konsensus skal legges til grunn for beslutninger.
 • Det er behov for brede politiske forankringsprosesser. Forbedringspotensialet synes størst på intern forberedelse, forankring og drøfting i kommunene og fylkeskommunen før deltakelse i samarbeidets felles organer.
 • Saksframlegg er, sammen med orienteringer i møter/kontakt med andre personer, de folkevalgtes viktigste informasjonskilder om Buskerudbysamarbeidet. Det bør vektlegges å gjøre saksframlegg lettere tilgjengelige med tydelig og enkelt språk.

Totalt 247 representanter ble invitert og svarprosenten var på 52 prosent. Dette ansees å være et relativt representativt utvalg, men samtidig må det utøves varsomhet med generalisering når tallene brytes ned til de enkelte by-/kommunestyrer og fylkesting, da svarprosenten for enkelte av disse var ned mot 40 prosent.

Rapport fra undersøkelsen kan du se her

Justering og videreføring av samarbeidsavtalen
Buskerudbysamarbeidet bygger på to forpliktende avtaler; Samarbeidsavtalen mellom partnerne i Buskerudbysamarbeidet og avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler som løper ut 2013. Søknad om forlenging av belønningsavtalen vil bli sendt i februar 2014 i tråd med by-/kommunestyre/fylkestingsvedtak i juni 2013.

Samarbeidet har bidratt til at partnerne i løpet av fire år i hovedtrekk har oppnådd alle hovedresultater innenfor de forventede resultatområder som avtalene inneholder;

 • Fordele og følge opp belønningsmidlene/Buskerudbypakke1 (2010 – 2013): 280 mill. kr.
 • Utarbeide felles areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23..
 • Utarbeide forslag til samferdselspakke for Buskerudbyområdet (Buskerudbypakke 2). Grunnlag for bypakke kommer til behandling i by-/kommunestyrene og fylkestinget i mars/april 2014.

Vedtakene i by-/kommunestyrene og fylkestinget i juni 2013 legger et politisk grunnlag for videreføring av Buskerudbysamarbeidet. Vedtakene omfatter forhandlinger om videreføring belønningsavtalen, prinsippvedtak om trafikantbetaling og videre planlegging av Buskerudbypakke 2.

Samarbeidsavtalen er foreslått justert med følgende elementer: justert samarbeidsavtale. Forslag til vesentlige endringer er markert med rødt.

Statens vegvesen, Jernbaneverket og Fylkesmannen i Buskerud godkjente i møte 22. november 2013 forslag til justert avtale. Mens Kystverket ønsker å gå ut av samarbeidet fra 1.1.2015 da deres hovedinteresse; felles areal- og transportplan, nå er vedtatt. Fylkesmannen vil ivareta Kystverkets interesser i det videre samarbeidet.

Fylkesrådmannen og rådmennene har i felles saksframlegget kommet med følgende vurdering av Buskerudbysamarbeidet:

Buskerudbysamarbeidet er meget viktig for vekst og miljøvennlig utvikling i vår region og i de enkelte lokalsamfunn. Utfordringer knyttet til sterk befolkningsvekst med tilhørende arealutvikling og kapasitetsproblemer i transportsystemet må løses i samarbeid over kommunegrensene og i god dialog med sentrale myndigheter.

I Nasjonal Transportplan 2014-23 legges det opp til styrking og videreutvikling av formelle arenaer med forpliktende avtaler for gjennomføring av nasjonale mål innenfor byområder og transport. Avtalen om Buskerudbysamarbeidet er i tråd med disse føringer og videreføringen av avtalen vil være en viktig forutsetning for ny avtale om belønningsmidler, mulighetene for å få til en samferdselspakke Buskerudbypakke 2 og inngå en helhetlig bymiløavtale med staten.

Buskerudbysamarbeidets organer har bidratt til god dialog og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene i vårt område, noe som bl.a. har resultert i felles areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 og iverksetting av en rekke nye transporttiltak eksempelvis økt frekvens på sentrale bussruter, infrastrukturtiltak for kollektivtrafikk, nye gang- og sykkelveger, pendlerparkeringer.

 • Gjeldende samarbeidsavtale om Buskerudbysamarbeidet forlenges/videreføres fra 1.1.2015.
 • Avtalen er langsiktig, og tidsavgrenses ikke da f.eks. en Buskerudbypakke 2 vil ha kunne ha en varighet på 15 år.
 • Avtalen justeres ved behov. Det antas at avtalen må tilpasses når Buskerudbypakke 2 er vedtatt og skal gjennomføres.
 • Avtaleteksten er ajourført i tråd med aktuell situasjon. F.eks. erstattes formuleringen "ATM-prosjektet" med "Buskerudbysamarbeidet", utarbeidelse av areal- og transportplan erstattes med revidering av areal- og transportplan.
 • Målene i samarbeidsavtalen og areal- og transportplanen er innholdsmessig like, men har litt ulik formulering. Det foreslås at formuleringene i den politisk vedtatte areal- og transportplanen også brukes i samarbeidsavtalen.
 • Konkrete oppgavene framover som samarbeidet skal jobbe med er oppdatert til følgende hovedoppgaver; Buskerudbypakke 2, bymiljøavtale, BBP1/belønningsordningen, revidering av felles areal- og transportplan.
 • I pkt. 8 er tatt inn ATM-utvalgets vedtak i juni 2013 om solidarisk ansvar for fast ansatte i sekretariatet.
  Tilleggsavtale som ble inngått i forbindelse med behandling av areal- og transportplanen legges ved som eget vedlegg 4 til avtalen.
  Opplegg for dialog med nabokommunene som ATM-utvalget vedtok 1.11.2013 legges ved som vedlegg 5.