Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
Byen og varetransporten_150x98

Byen og varetransporten

Håndbok

Vareleverandører møter en rekke problemer og hindringer som kan rettes ved bedre planlegging og utforming av gater og varemottak. Noen av hindringene medfører også trafikale problemer i byene. Som et delprosjekt i Transport i by er det utarbeidet et utkast til håndbok for å gi faglig veilidning til planleggere og saksbehandlere i Statens vegvesen og kommunene i spørsmål som angår varelevering i by. Utkastet er utarbeidet i samarbeid med representanter for vareleverandører og transportnæringen, Direktoratet for Arbeidstilsynet og Miljøverndepartementet.
Varelevering bilde1_150x97

Problemer og hindringer for varelevering i byer

Rapport

Som en del av "Varelevering i by"-prosjektet har Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS) utarbeidet en rapport som tar for seg problemer og hindringer for varelevering i byer. De tar opp problemet generelt og fokuserer spesielt på (1) parkering og fysisk utforming, (2) parkering og trafikkreglene, (3) problemer i gråsonen mellom biloppstillingsplass og indre varemottak, (4) ulike fysiske hindere og (5) organisatoriske forhold. De redgjør for hvilket regelverk vi har i dag og hva vi trenger vi i tillegg. Videre ser de på hvordan trafikale faktorer påvirker forholdene for varemotak og vise versa.
Varelevering i by_153x102

Varelevering i by

Varedistribusjon og innhenting av returlast er aktiviteter som ofte kommer i konflikt med hensyn til trivsel, miljø og sikkerhet i travle og trange bygater og byområder. Målet for dette delprosjektet er å bidra til utforming av bygater, regelverk for varelevering og organisering av varetransportene som best mulig ivaretar sikkerhet, tilgjenglighet og trivsel for alle brukergrupper av byen.