Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
Forside_150x100

Gåboka

Kan lastes ned

Fokus på gående har vært et forsømt område. Alle går, derfor er det viktig å legge til rette for dette på best mulig måte. Spørsmålet er hvordan vi planlegger for de gående. Gåboka er et prosjekt som prøver å se litt nærmere på dette. Utgangspunktet har blant annet vært å skape debatt og legge grunnlaget for videre kunnskapsutvikling. Boka fremstår blant annet som et billedlig innspill til arbeid med vegnormaler.
Damer på holdeplass_150x100

Psykologiske faktorer for transportmiddelvalg

Rapport

For å forstå mer av hva som påvirker transportmiddelvalg er det gjennomført en litteraturstudie for å gi en oversikt over psykologiske teorier som er relevante for bruk av kollektive transportmidler, samt å beskrive studier av psykologiske faktorers påvirkning på valg av transportmiddel. Prosjektet er gjennomført av TØI og er dokumentert i TØI-Rapport 830/2006
Bilde av biler i en gate

Høytrafikkerte gater I

Rapport

Asplan Viak AS har vært prosjektleder for utarbeidelse av en teoretisk forståelsesramme og analysemodel for høytrafikkerte gater i byer. Rapporten presenterer denne analysemodellen og hvordan den kan anvendes i Oslo. Videre diskuteres det ulike problemer og konflikter som oppstår når det er ubalanse mellom tilrettelegging for bruk og det faktiske sett av brukergrupper i høytrafikkerte gater.
Parkeringseminar1_150x100

Parking Management and Land Use Regulations

International Seminar Oslo, September 20. 2005

Parking is a key instrument to alleviate Traffic problems in cities. British authorities are in the forefront of establishing viable parking policies. Based on the experiences in Great Britan, Norway and other countries we have focused on measures that can form a sound parking policy.
Startbilde_150x98

Fagkonferanse om Transport i by 19. - 21. september 2005

De fleste innleggene kan lastes ned

Etatsprosjektet Transport i by avsluttes i 2005. I den anledningen er det arrangert en fagkonferanse hvor formålet var å gi en generell innføring i problemstillinger knyttet til bytransport, gå i dybden på noen utvalgte temaer knyttet til bytransport, og presentere noen av resultatene fra etatsprosjektet. Konferansen ble avholdt på Plaza Hotel i Oslo. Det var 300 deltakere som kom for å høre om miljøvennlig bytransport de tre dagene konferansen varte.
Fornebu_150x100

Tiltak i virksomheter og kommuner

Eksempelsamling

Å redusere omfanget av tjenesteresier og arbeidsreiser kan være viktig for å bedre helse og miljøkvalitetene i byområder.Bedrifter og offentlige virksomheter er derfor viktige aktører når det gjelder dette som vi kaller Mobility Management. Denne eksempelsamlingen legger hovedvekten på konkrete tiltak som er gjennomført. Først beskrives eksempler på fellestiltak som "Sykle til jobben"-aksjonen, så tiltak i enkeltbedrifter, kommuner og til slutt i kollektivselskap.
Byen og varetransporten_150x98

Byen og varetransporten

Håndbok

Vareleverandører møter en rekke problemer og hindringer som kan rettes ved bedre planlegging og utforming av gater og varemottak. Noen av hindringene medfører også trafikale problemer i byene. Som et delprosjekt i Transport i by er det utarbeidet et utkast til håndbok for å gi faglig veilidning til planleggere og saksbehandlere i Statens vegvesen og kommunene i spørsmål som angår varelevering i by. Utkastet er utarbeidet i samarbeid med representanter for vareleverandører og transportnæringen, Direktoratet for Arbeidstilsynet og Miljøverndepartementet.
Sykkel fra Startbilde_150x100

Sykkelekstra

Bilag til Samferdsel

Samferdsel er et tidsskrift som leses av personer i hele samferdselssektoren. For å få opp opmerksomheten om spørsmål knyttet til sykkel ble det derfor laget et eget bilag til Samferdsel . Hensikten var å presentere erfaringer fra Norge og utlandet når det gjelder tilrettelegging for sykkeltrafikk, til nytte og inspirasjon for alle som arbeider med dette feltet.
syklister

Sykkelveginspeksjoner

Håndbok

I løpet av perioden 2006-2009 har Statens vegvesen som mål å gjennomgå og forbedre 25% av eksisterende sykkelanlegg innenfor sitt ansvarsområde. Arbeidet med å utvikle et verktøy for sykkelveginspeksjoner er en del av dette arbeidet og har vært et delprosjekt innen etatsprosjektet Transport i by. Registreringsverktøyet skal fange opp både trafikksikkerhet og andre forhold som er viktige for syklistene, som f eks framkommelighet, komfort og opplevelse. Sykkelveginspeksjon er primært utviklet med tanke på riksvegansvaret, men metodikken som beskrives anbefales brukt også på det kommunale og fylkeskommunale (sykkel-)vegnettet.
Sykkelstativ_150x100

Evaluering av sykkelparkering ved busstopp

Rapport

I løpet av 2004 ble det i samarbeid mellom Statens vegvesen Sør-Trøndelag og Trondheim kommune satt opp sykkelparkeringsanlegg ved seks bussholdeplasser i Trondheim. Hvert anlegg har plass til ti parkerte sykler. Tilbudet er primært etablert ved endeholdeplasser og holdeplasser med forholdsvis lang avstand til boliger. Formålet er å øke tilgjengeligheten til kollektivtilbudet og gjøre kollektivtransporten til et ”dør-til-dør-alternativ”. SINTEF har gjennomført en evaluering av tiltaket, med sikte på å dokumentere brukernes vurdering og eventuelle endringer i reisevaner.