Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
Fornebu_150x100

Tiltak i virksomheter og kommuner

Eksempelsamling

Å redusere omfanget av tjenesteresier og arbeidsreiser kan være viktig for å bedre helse og miljøkvalitetene i byområder.Bedrifter og offentlige virksomheter er derfor viktige aktører når det gjelder dette som vi kaller Mobility Management. Denne eksempelsamlingen legger hovedvekten på konkrete tiltak som er gjennomført. Først beskrives eksempler på fellestiltak som "Sykle til jobben"-aksjonen, så tiltak i enkeltbedrifter, kommuner og til slutt i kollektivselskap.
statenshus_150x94

Parkering - Statens hus i Trondheim

Notat - Oppfølgingsundersøkelse

I november 2000 ble det nye Statens hus i Trondheim sentrum tatt i bruk. Flere av etatene som flyttet inn i bygget flyttet fra mindre sentrale områder, og de ansatte fikk generelt et bedret kollektivtilbud og dårligere parkeringstilbud ved arbeidsplassen. SINTEF har evaluert flyttingen i forhold til de ansattes endrede transportmiddlebruk som følge av flyttingen. Resultatene er presentert i en større rapport og artikken i Samferdsel. Som en del av Transport i by har SINTEF gjort en oppfølgingsundersøkelse.
Vegdirektoratet bygg_150x100

Flytting av vegdirektoratet

Rapport

Flyttingen av Vegdirektoratet fra Helsfyr til Bryn ble gjort til et eget demonstrasjonsprosjekt innen etatsprosjektet Transport i by. Målsetningen var å kartlegge reisevaner blant de ansatte før og etter flyttingen og se på virkninger av relativt små endringer i transporttilbudet til de ansatte.
Liseberg_150x100

Studietur til Gøteborg

Nettverksgruppa for "Transport i by - Virksomhetsrettede tiltak" var på studie tur til Gøteborg 31.mars-1.april 2004.Lundby Mobilitets Center som arbeider med informasjon og planlegging av denne "nye" bydelens transportløsninger ble besøkt. Både Trafikkontoret, eiendomsutviklerne og kollektivselskapene er med i dette arbeidet gjennom prosjektet "Visjon Lundby". Gatubolaget ble også besøkt. Dette er et selskap eid av Gøteborg by som planlegger, prosjekterer, bygger, utvikler og vedlikeholder det fysiske gatemiljøet i byen. De tilbyr bl.a. parkeringstjenester, transportløsninger, bilpooler og utleie av miljøbiler. Det arbeides med en artikkel i "Miljøstrategi" om det faglige resultatet fra denne turen
Travelplans150x100

Mobilitetsplaner

Her finner du en hjemmeside om mobilitetsplaner og hvordan disse brukes i England. De har også en eksempelsamling fra ulike byer. Dette er den samme "siden" som har om kameratkjøring
Samkjøring2_150x99

Kameratkjøring

Dette er en hjemmeside i Sverige som formidler kameratkjøring. Her er det informasjon om hva kameratkjøring er, hvordan det kan gjøres, en egen brosjyre, pluss en formidlingstjeneste.
Kameratkjøring UK_150x100

Kameratkjøring og litt til...

Dette er en hjemmeside for kameratkjørere i England. De har også informasjon om mobilitetsplaner, logistikk etc. Det er også lagt inn noen gode ord om gåing til jobben og etablering av gågrupper som går i lunsjen etc.
Parkeringsplass-rot_150x113

Seminar om bedriftsrettede tiltak

Fredag 28. november arrangerte Vegdirektoratet og Miljøverndepartementet et arbeidssemninar om Bedriftsrettede tiltak. Målsetningen var at de som jobber med tiltak i eller overfor bedrifter skulle kunne utveksle erfaringer. Mette Haas fra HUR i Danmark var invitert til å fortelle om eraringer de har gjort med mobilitetsplaner i Danmark.
EPOM_150x100

Mobility Management - Person- og bedriftsrettede tiltak

Rapporter

Mobility Management (MM)er et samlebegrep for såkalte "myke" tiltak. Det innebærer å påvirke holdninger, preferanser og adferd. I dette delprosjetet er det innhentet og sammenfattet kunnskap og erfaring med den type tiltak som internasjonalt går under betegnelsen MM. Vedlagt ligger også en rapport med erfaringer fra Nederland.

Toolbox-for bedriftsrettede tiltak

Denne hjemmesiden kan brukes som hjelpemiddel for å komme fram til tiltak bedrifter kan sette i gang for å få ned bilbruken blandt sine ansatte.