Samarbeid med næringslivet

Næringslivet har helt siden starten vært en viktig samarbeidspartner i Buskerudbyen. I grunnlaget for samarbeidet var det to viktige næringslivskonferanser som konkluderte med at det var viktig å etablere Buskerudbysamarbeidet. Næringslivets egne organisasjoner har organisert seg gjennom en samarbeidsavtale som innebærer at det er NHO som koordinerer næringsorganisasjonenes samarbeid med Buskerudbyen.

Buskerudbysamarbeidet har en egen næringslivs-gruppe representert ved NHO Buskerud, LO Buskerud og næringsrådene i kommunene. Sammen skal samarbeidet skape mer attraktive byer og tettsteder å bo og arbeide i og tilrettelegge for et konkurransedyktig næringsliv med et mer konkurransedyktig kollektivtilbud. Dette skal vi få til ved å legge bedre til rette for syklister og gående og tilrettelegge for redusert bruk av bil og dermed øke fremkommeligheten for næringslivet. Utfordringen er å tilrettelegge for næringslokalisering som gjør regionen attraktiv for nye bedrifter, uten at det skaper for store transport- og miljøbelastninger for eksisterende næringsliv eller samfunn.

 

Organisering
NHO og LO Buskerud sitter som faste representanter i Adm styringsruppe. (se her), det er satt ned en fast næringslivsgruppe som består

Per Steinar Jensen (regiondirektør NHO og leder av gruppa)

Jan Petter Gundersen (distriktssekretær LO Buskerud) Erik Dalheim (Drammen Næringslivsforening) og Berit Storfossene (Kongsberg Nærings- og handelskammer) og Tore Askim prosjektsjef i Buskerudbyen.

Erik Dalheim representerer næringsrådene i Øvre og Nedre Eiker og Lier i tillegg til Drammen.


 

Tips en venn  Skriv ut