Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
Startbilde_150x98

Velkommen til Transport i by

Dette er hjemmesiden for Etatsprosjekt Transport i by i Vegdirektoratet, Statens vegvesen. Her finner du informasjon om prosjektet, blant annet hvilke prosjekter som er gjennomført og resultater fra disse. de fleste rapporter som er laget i prosjektet kan lastes ned.

Et etatsprosjekt i Statens vegvesen

Transport i by

Transport i by er et etatsprosjekt i Statens vegvesen. Prosjektet startet i 2002 og ble avsluttet i 2005. Målsetningen var å gi grunnlag for å formulere krav som bør styre transportsystemets utformning i byene med hensyn tilgjengelighet, opplevelse og bærekraftig utviklingProsjektet skulle bidra med kunnskap om virkemidler og tiltak som kan medvirke til å 1)øke helse- og miljøkvalitetene i byområdene, og 2) begrense veksten i transport med privatbil.

Innsatsområder

Arbeidet innen Etatsprosjektet Transport i by har vært innenfor tre innsatsområder. Disse har vært 1) miljøeffektive transportformer, 2) person- og bedriftsrettede tiltak og 3) byutforming og byens liv. Disse innsatsområdene er i seg selv vide, men vil bli gjenstand for ytterligere avgrensning i løpet av etatsprosjektets første fase. Et slikt vidt tematisk startgrunnlag ble valgt for å fange opp tilstrekkelige interessante relevante prosjekter og unngå at disse faller utenfor i utgangspunktet.

Organisering

Prosjektetsorganisering og oversikt over personene i referansegruppen