Hva er Buskerudbysamarbeidet?

Buskerudbysamarbeidet er et langsiktig, forpliktende samarbeid om areal, transport og miljø. Med 40.000 nye innbyggere de nærmeste 20 årene, vil samarbeidet jobbe for å få til en klimavennlig areal- og transportutvikling i området fra Lier til Kongsberg, et område kalt Buskerudbyen.

ATM-utvalget_frilagt_cropped_639x277.jpg

Det var i begynnelsen av 2007 Statens vegvesen region sør tok initiativ til et bystrategiprosjekt om areal- og transportutvikling i byområdene i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust Agder og Vest Agder. 1. januar 2010 startet Buskerudbysamarbeidet opp.

Visjon for samarbeidet

Samarbeidet skal utvikle Buskerudbyen til en bære- og konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse.

Mål

 1. Buskerudbyen skal være et bærekraftig og konkurransedyktig byområde i Norge og et ledende område for reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren.
 2. basert på prinsipper om en flerkjernet utvikling i knutepunkter langs jernbanen og  kollektivtransportsystemet  med bevaring av overordnet grønnstruktur og jordbruksområder.
 3. Transportsystemet skal på en rasjonell måte, både for personer og gods, knytte det flerkjernede byområdet sammen, til Osloområdet og til utlandet.
 4. Det klimavennlige transportsystemet skal være effektivt både for innbyggere og næringsliv, miljøvennlig med kolletivtransport av høy kvalitet som grunnstamme, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig biltransport.

Mål om endring i transportmønster

Redusere reiser med privatbil og øke andelen kollektivreiser og bruk av sykkel.

Prioriterte resultatområderer:

 • Attraktiv by- og stedsutvikling og en arealutvikling med mindre behov for biltransport
 • Effektive transportløsninger for næringslivet
 • Kollektivtransportilbud som kan konkurrere med bilen
 • God tilrettelegging for sykkel som transportform
 • Reduksjon av klimautslipp fra transport

Partnerne i Buskerudbysamarbeidet

Partnerne i Buskerudbysamarbeidet består av fem kommuner, tre statsetater, fylkeskommunen og fylkesmannen i Buskerud. Partnerne er:

 • Kongsberg kommune
 • Øvre Eiker kommune
 • Nedre Eiker kommune
 • Drammen kommune
 • Lier kommune
 • Buskerud fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Statens vegvesen region sør
 • Jernbaneverket region øst
 • Kystverket Sørøst
   
   

Bilde1.png

Samarbeidspartnere

Næringslivet i regionen er viktige samarbeidspartnere. Buskerudbysamarbeidet har en egen næringslivsgruppe representert ved NHO Buskerud, LO Buskerud, Drammen Næringslivsforening, Kongsberg Handels- og Næringsforening, Lier Næringsråd, Nedre Eiker Næringsråd og Øvre Eiker Næringsråd.

En vellykket kollektivsatsing er viktig for innbyggerne i Buskerudbyområdet. Derfor er Brakar, tidligerere Buskerud Kollektivtrafikk AS, en viktig aktør i Buskerudbysamarbeidet

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut