Buskerudbypakke 2:
Nå skal fremtidens transportløsninger formes 2014-01-29
Rådmennene

Området mellom Lier og Kongsberg har behov opprusting av både veinett og kollektivtransport. Nå starter for alvor arbeidet med å velge ut hvilke prosjekter som skal prioriteres inn i transportsatsingen for de neste 15 årene.


I 2014 skal politikerne i Buskerudbyen drøfte seg frem til hvilke prosjekter som skal inn i Buskerudbypakke 2. Buskerudbypakke 2 er en rekke prosjekter som skal gjøre det enklere og raskere å ta seg fram i Buskerudbyen, både med buss, tog, bil og sykkel. Hovedmenyen har politikerne laget selv: en liste over alle ønskede prosjekter for området.

Lista inneholder prosjekter for over 50 milliarder kroner. Alle prosjektene er nyttige tiltak, men det er urealistisk å få disse gjennomført over en 15 årsperiode. Det er nå jobbet ut et grunnlag for politiske prioriteringer innenfor en kostnadsramme på mellom 18 og 28 milliarder kroner, sier Runar Hannevold, fylkesrådmann i Buskerud og leder av den administrative styringsgruppa i Buskerudbysamarbeidet.

Bedre samspill mellom trafikantgruppene  

Prosjektene fordeler seg mellom en rekke transportformer: toget og bussen skal gå oftere, bussen skal komme raskere frem, det skal bli flere og bedre veier, bedre sykkelveier og gangveier og det skal bli enklere og mer effektivt å bytte fra bil, buss og sykkel til tog og buss ved hjelp av gode knutepunkter og pendlerparkeringer.

‒ Med bedre samspill mellom transportformene, blir det bedre fremkommelighet for de som er nødt til å bruke bil, samtidig som det blir raskere og mer effektivt å bruke buss, tog og sykkel for de som kan det, sier Hannevold.   

Bypakke er beste løsning

I Norge er det politisk enighet om at samferdsel i de store byområdene organiseres gjennom bypakker. Slike bypakker er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen, kommunene og trafikantene. Finansieringen skjer delvis fra offentlige midler og delvis gjennom bompenger.

‒ Skal vi få statlige midler til vei og kollektivløsninger, er bypakker måten å få det til på, sier Hannevold.

Videre politisk prosess:

  • Politisk behandling av drøftingsgrunnlaget i perioden 18.mars til 7. mai 2014
  • Politiske drøftinger mellom kommunene/fylkeskommunen for å bli enige om lokalt forslag til prosjekter som skal inngå
  • Politiske drøftinger mellom kommunene/fylkeskommunen og staten for å bli enige om endelig pakke
  • Ca. november 2014: Politisk behandling av endelig forslag til pakke

Presentasjon av drøftingsgrunnlag for Buskerudbypakke 2

Drøftingsgrunnlag for Buskerudbypakke 2