Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
Damer på holdeplass_150x100

Psykologiske faktorer for transportmiddelvalg

Rapport

For å forstå mer av hva som påvirker transportmiddelvalg er det gjennomført en litteraturstudie for å gi en oversikt over psykologiske teorier som er relevante for bruk av kollektive transportmidler, samt å beskrive studier av psykologiske faktorers påvirkning på valg av transportmiddel. Prosjektet er gjennomført av TØI og er dokumentert i TØI-Rapport 830/2006
Bilde av bussen

Evaluering av gratisbuss i Bergen

Rapport

I Bergen er det etablert et tilbud med gratis "Parkeringsbuss" som kjører i pendel gjennom byen fra ByGarasjen til Nøstet. Det er p-anlegg i begge endepunktene.Bussen har avganger hvert 10. minutt og er gratis for alle. Parkeringsbussen ble opprinnelig etablert som et virkemiddel for å utnytte ledig kapasitet i ByGarasjen, men miljømessige gevinster brukes også som argument for å opprettholde tilbudet. Som en del av Transport i by prosjektet har Asplan Viak as evaluert ordningen.
Studentoppgave_150x100

Studentoppgave

Etatsprosjekt Transport i by har støttet gjennomføringen av en studentoppgave med temaet "Konflikter mellom bedrifts- og samfunnsøkonomiske hensyn i kollektiv nærtrafikk". Oppgaven tar utgangspunkt i at dagens rammebetingelser stiller strenge bedriftsøkonomiske krav til kollektivselskapene som både på kort og lang sikt gir samfunnsøkonomiske lite gunstige løsninger.
Kollektivreisend 150x100

Kreativ prising i kollektivtransporten

Rapport

I dette prosjektet har Transportøkonomisk institutt gjort rede for ulike prisstrategier for kollektivtransport, og gjennomført en sammenstilling av nasjonale og internasjonale eksempler på det som kan kalles "kreativ prising". Målsetningen med en slik strategi er å kunne øke trafikkinntektene ved å differensiere prisene mer enn det som er vanlig i Norge i dag.
Målrettet_150x100

Guide for målrettet kollektivtransport

Dette er en videreføring av et prosjekt fra Etatsprosjekt Kollektivtransport. Det er utarbeidet en guide som har som formål å gi vegkontor, samferdselskontor og kollektivselskaper råd om hvordan en målrettet prodututvikling best kan utformes.
Knutepunkt-AngerdVD_150x100

Kollektivknutepunkter

Prosjektet har gjennomført en analyse av 10 utvalgte knutepunkter i Groruddalen. Rapporten som foreligger har også med en presentasjon av gode eksempler på utforming av knutepunkter i Oslo/Akershus, København, Stockholm og Gøteborg. Dette er et sammarbeidsprosjekt med Plankontoret for Groruddalen, Oslo Metro og Miljøverndepartementet. Studien er gjort av Vista utredning. Det er også gjennomført et seminar om tema. Seminarrapport foreligger.
Skinnefaktoren_150x102

Litteraturstudie om "Skinnefaktoren"

Studien gir en oversikt over kunnskapsstatus på internasjonalt nivå. Det er ment som et grunnlag for vurderinger av kunnskapsbehov knyttet til tilsvarende problemstillinger for noske bybaneprosjekter. Studien er gjort av SINTEF og er et sammarbeid med Statens vegvesen Rogaland og Hordaland, og Jernbaneverket.