Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Brukerbetaling og vegprising

Det er mye forvirring rundt begrepene "Brukerbetaling" og "Vegprising", det er også politisk debatt rundt selve tiltakene. Foredragsholderne vil blant annet klargjøre forskjellen mellom bompengefinansiering og vegprising og se på fordelingsvirkninger av disse tiltakene. Det vil bli trukket fram internasjonale erfaringer og det vil bli fokusert på hvorfor vegprising er så vanskelig å
gjennomføre, blant annet i Norge.
 

Onsdag 21. september 2005

Parallell sesjon
kl. 9.00 - 12.00

Hva er egentlig vegprising?
Teoretisk grunnlag - Vegprising vs. Bompengefi nans
iering -
Trafikale virkninger av vegprising - Utfordringer knyttet til praktisk implementering
Lasse Fridstrøm Transportøkonomisk institutt (TØI)

Fordelingsvirkninger av vegprising

Fordeler og ulemper - Fordeling mellom segmenter -

Kompensasjon? - Samvirkninger med andre tiltak

Harald Minken Transportøkonomisk institutt (TØI)

 

Internasjonale erfaringer

Morten Welde Statens vegvesen Vegdirektoratet

 

Hvorfor er vegprising politisk vanskelig i Norge?