Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Hovedvegutbygging i urbane områder

Det er gjennomført en evaluering av hovedvegutbyggingen i Oslo og Bergen. Resultatene er presentet i flere sammenhenger. Foredragene vil gå litt dypere inn i arbeidet som er gjort, både i forhold til de konkrete resultatene og metodemessige utfordringer knyttet til slike større evalueringsoppgaver. Resultatene settes opp mot teorier om sammenhengen mellom økt vegkapasitet og økt biltrafikk, samt betydning for sikkerhet og miljø og konsekvenser for kollektivtransport langs hovedvegnettet rundt byene.

 

Tirsdag 20. september 2005

 

 

Parallellsesjon

Kl. 13.00 - 16.00

 

 

Vegbygging og økt biltrafikk i by

- En drøfting avbegreper, teori, empiri og metode

Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt (TØI)

 

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen-

Trafikkutvikling, framkommelighet, transportmiddelfordeling ogbyspredning

Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt (TØI)

 

Hovedvegutbygging - Betydning for kollektivtransporten

Nils Fernley Transportøkonomisk institutt (TØI)

 

Kan vi bygge oss ut av trafikkproblemene?
-
Kommentarer til evalueringen av hovedvegutbyggingen rundt Oslo og Bergen

Njål Arge CIVITAS