Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
Bilde av bussen

Evaluering av gratisbuss i Bergen

Rapport

I Bergen er det etablert et tilbud med gratis "Parkeringsbuss" som kjører i pendel gjennom byen fra ByGarasjen til Nøstet. Det er p-anlegg i begge endepunktene.Bussen har avganger hvert 10. minutt og er gratis for alle. Parkeringsbussen ble opprinnelig etablert som et virkemiddel for å utnytte ledig kapasitet i ByGarasjen, men miljømessige gevinster brukes også som argument for å opprettholde tilbudet. Som en del av Transport i by prosjektet har Asplan Viak as evaluert ordningen.
Vegdirektoratet bygg_150x100

Flytting av vegdirektoratet

Rapport

Flyttingen av Vegdirektoratet fra Helsfyr til Bryn ble gjort til et eget demonstrasjonsprosjekt innen etatsprosjektet Transport i by. Målsetningen var å kartlegge reisevaner blant de ansatte før og etter flyttingen og se på virkninger av relativt små endringer i transporttilbudet til de ansatte.
Drbak_150x99

Evaluering av miljøgater

Rapport

Dette har vært en videreføring av et av hovedprosjektene i etatsprosjekt Miljø som ble avsluttet i 2001. I prosjektet er det gjennomført evalueringer av 16 miljøgater forskjellige steder i Norge. Prosjektet gir nyttig kunnskap om hvordan ulike trafikantgrupper vurderer det som er gjort i miljøgatene. I rapporten er det lagt vekt på å presentere anbefalinger basert på evalueringene.
Hovedvegutbygging_150x100

Evaluering av hovedvegutbyggingen rundt Oslo og Bergen

Rapport

Hensikten med denne evalueringen er, på en så systematisk måte som mulig, å kartlegge hvordan hovedvegutbyggingen rundt Oslo Og Bergen løser eller ikke løser byenes problemer. Evalueringen fokuserer på hvilke problemer byene sto over for og ser på i hvilken grad disse problemene er løst så langt, hvilke problemer som eventuelt er flyttet og hvilke nye problemer som er kommet til - og hvorfor. Vi har vært interessert i å få belyst både vellykkede og mindre vellykkede sider ved hovedvegutbyggingen
Schweigaards_150x100

Høytrafikkerte gater

Forprosjektrapport med litteraturstudie

Arbeidet med høytrafikkerte gater startet med et et forprosjekt. En viktig del av forprosjektet har vært å gjennomføre et litteraturstudium om planleggingsteori og empiriske undersøkelser. Norske undersøkelser og eksempler ble også diskutert på et seminar om høytrafikkerte gater. Videre er det gjennomført befaringer i Nederland og Østerrike, og innenlands i Trondheim og Oslo. Ved befaringene er fysiske størrelser registrert og egne opplevelser notert. De utenlandske befaringene er rapportert i egne rapporter. Resten er dokumentert i en forprosjektrapport.
Sandvikastasjon_150x113

Sosiokulturell stedsanalyse

Rapporter og artikkel

Prosjektet er gjort i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Husbanken og Miljøverndepartementet og Vegdirektoratet. Sandvika tettsted er valgt som et case for utprøving av et analytisk perspektiv og en metodikk for sosiokulturelle stedsanalyser. Målsettingen har vært å utvikle en generell modell for denne typen analyser, basert på erfaringene fra Sandvika og andre lignende studier
Varelevering bilde1_150x97

Problemer og hindringer for varelevering i byer

Rapport

Som en del av "Varelevering i by"-prosjektet har Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS) utarbeidet en rapport som tar for seg problemer og hindringer for varelevering i byer. De tar opp problemet generelt og fokuserer spesielt på (1) parkering og fysisk utforming, (2) parkering og trafikkreglene, (3) problemer i gråsonen mellom biloppstillingsplass og indre varemottak, (4) ulike fysiske hindere og (5) organisatoriske forhold. De redgjør for hvilket regelverk vi har i dag og hva vi trenger vi i tillegg. Videre ser de på hvordan trafikale faktorer påvirker forholdene for varemotak og vise versa.
statenshus_150x94

Parkering - Statens hus i Trondheim

Notat - Oppfølgingsundersøkelse

I november 2000 ble det nye Statens hus i Trondheim sentrum tatt i bruk. Flere av etatene som flyttet inn i bygget flyttet fra mindre sentrale områder, og de ansatte fikk generelt et bedret kollektivtilbud og dårligere parkeringstilbud ved arbeidsplassen. SINTEF har evaluert flyttingen i forhold til de ansattes endrede transportmiddlebruk som følge av flyttingen. Resultatene er presentert i en større rapport og artikken i Samferdsel. Som en del av Transport i by har SINTEF gjort en oppfølgingsundersøkelse.
Kollektivreisend 150x100

Kreativ prising i kollektivtransporten

Rapport

I dette prosjektet har Transportøkonomisk institutt gjort rede for ulike prisstrategier for kollektivtransport, og gjennomført en sammenstilling av nasjonale og internasjonale eksempler på det som kan kalles "kreativ prising". Målsetningen med en slik strategi er å kunne øke trafikkinntektene ved å differensiere prisene mer enn det som er vanlig i Norge i dag.
Sykle til jobben avisutklipp_150x100

Bruk sykkel i jobben, og få betalt!

"Slik kan det gjøres!"

Sandnes kommune ønsker å oppmuntre folk til både å sykle til jobben og i jobben. Godtgjøringen på 3,05 kroner kilometeren gjelder for avstandar inntil fem kilometer fra arbeidsplassen. Ut over dette gjelder Statens regulativ på ei krone per kilometer.