Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
Schweigaards_150x100

Høytrafikkerte gater

Forprosjektrapport med litteraturstudie

Arbeidet med høytrafikkerte gater startet med et et forprosjekt. En viktig del av forprosjektet har vært å gjennomføre et litteraturstudium om planleggingsteori og empiriske undersøkelser. Norske undersøkelser og eksempler ble også diskutert på et seminar om høytrafikkerte gater. Videre er det gjennomført befaringer i Nederland og Østerrike, og innenlands i Trondheim og Oslo. Ved befaringene er fysiske størrelser registrert og egne opplevelser notert. De utenlandske befaringene er rapportert i egne rapporter. Resten er dokumentert i en forprosjektrapport.
Bilde av biler i en gate

Høytrafikkerte gater I

Rapport

Asplan Viak AS har vært prosjektleder for utarbeidelse av en teoretisk forståelsesramme og analysemodel for høytrafikkerte gater i byer. Rapporten presenterer denne analysemodellen og hvordan den kan anvendes i Oslo. Videre diskuteres det ulike problemer og konflikter som oppstår når det er ubalanse mellom tilrettelegging for bruk og det faktiske sett av brukergrupper i høytrafikkerte gater.
Hytrafikkerte gater - damrak oversiktsfoto_150x99

Høytrafikkerte gater II

Analyse og planleggingsmetode med eksempler

Det finnes en del gater med høy trafikk i de største byene. Disse gatene er viktige hovedveger og gjennomfartsårer. Samtidig går de gjennom sentrumsområder med handel, varelevering og forgjengere. Som en del av Transport i by programmet er det gjennomført et prosjekt som skal kunne bidra til å å stille de riktige kraven til utforming av høytrafkerte gater i byer. Prosjektet har bestått av to deler. En del er gjennomført av Statens vegvesen region Øst og en del er gjennomført av Asplan Viak AS. Rapporten her er avslutningsrapporten fra den dlene av arbeidet som er gjennomført av Statens vegvesen Region Øst.

Noen eksempler

Som en del av forprosjektet ble det gjennomført to studiereiser. En til Amsterdam og en til Wien. Målsetningen var å se på og registrere ulike elementer i høytrafikerte gater i disse byene. Det er utarbeidet en rapport for hver av studiereisene.