Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
RVU-gående_150x100

RVU-gående

Dette prosjektet retter spesielt fokus mot de gående i den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Vi får presentert en oversikt over omfanget og dypere analyser av gående og gåturer. Målsetningen er blant annet å vise hvor mange og hvem som går, hvor langt en gjennomsnitts gåtur er, hvordan gåing kombineres med andre transportmidler, geografiske forskjeller internt i byer, mellom by og land og mellom byer og så videre. - Rapporen ble presentert på gåseminaret våren 2003 i Bergen.
Skilt_150x100

Gåseminar - Dette går vi for

Transport i by har arrangert "Gå-seminar" 12-14-mars 2003 i Bergen. Hensikten med seminaret var å synliggjøre utfordringene knyttet gående i by. Seminaret samlet tilsammen 100 deltakere fra både kommuner, Statens vegvesens ulike regioner og distrikter, departementer og andre interesserte.
Forside_150x100

Gåboka

Kan lastes ned

Fokus på gående har vært et forsømt område. Alle går, derfor er det viktig å legge til rette for dette på best mulig måte. Spørsmålet er hvordan vi planlegger for de gående. Gåboka er et prosjekt som prøver å se litt nærmere på dette. Utgangspunktet har blant annet vært å skape debatt og legge grunnlaget for videre kunnskapsutvikling. Boka fremstår blant annet som et billedlig innspill til arbeid med vegnormaler.
EU-flagg_150x99

Morgendagens by - PROMT

Ferdig synteserapport

Eller "City of tomorrow" er et prosjekt om gående. Det er en videreføring av et EU-prosjekt innen Etatsprosjekt mIljø.Målsetningen er å få bedre kunnskap om hva forgjengere opplever som attraktivt og hvordan attrraktive eller ikkeattraktive omgivelser påvirker fotgjengertrafikk. De har blant annet sett på forhold som har betydning ved reiser der man både er fotgjenger og bruker andre transportmidler.