Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
Sykkelstativ_150x100

Evaluering av sykkelparkering ved busstopp

Rapport

I løpet av 2004 ble det i samarbeid mellom Statens vegvesen Sør-Trøndelag og Trondheim kommune satt opp sykkelparkeringsanlegg ved seks bussholdeplasser i Trondheim. Hvert anlegg har plass til ti parkerte sykler. Tilbudet er primært etablert ved endeholdeplasser og holdeplasser med forholdsvis lang avstand til boliger. Formålet er å øke tilgjengeligheten til kollektivtilbudet og gjøre kollektivtransporten til et ”dør-til-dør-alternativ”. SINTEF har gjennomført en evaluering av tiltaket, med sikte på å dokumentere brukernes vurdering og eventuelle endringer i reisevaner.
Nydalen_150x100

Mobilitet i Nydalen

Nydalen er en bydel i forvandling. Det er et gammelt industriområdet som skal taes i bruk på en ny og mer moderne måte. Området er spennende av flere grunner. Det er et område med mange arbeidsplasser og det planlegges mange nye arbeidsplasser der. Kollektivtilbudet skal endres ved blant annet etablering av en ny T-bane stasjon. Det er problemer med parkeringsplasser for bil i området. Det er et stort vegsystem rundt dalen og det planlegges et nytt vegsystem innen området. Og ikke minst så har det en engasjert og moderne eiendomsutvikler. Ved å gjøre utviklingen i Nydalen til et demonstrasjonsprosjekt ønsker vi å se
lokalisering av store virksomheter, arealbruk og utvikling av gater, kollektivtilbud, spaserveier og sykkelstier i sammenheng med såkalte bedriftsrettede tiltak.
Kontor-parkeringsplass-tegning GUL_150x100

Samordnede tiltak i enkeltbedrifter

Det er flere bedrifter som er opptatt av de ansattes arbeidsreise. Det er imidlertid få som har gjort noen samordnet og målrettet innsatts får å få ned bilbruken. Transport i by har i 2002 hatt et forprosjekt med målsetning å få rekruttert bedrifter som er villige til å delta i et demonstrasjonsprosjekt på dette område.
Flere har sagt seg villige til å være med. Som demonstrasjonsbedrifter vil disse gi oss en muligheten til å få fram erfaringer med forskjellige type tiltak i sammenheng innen ulike bedrifter.
Alnabru_150x100

Samordnede tiltak i nedre Groruddalen

Grunneiere, offentlige etater, transportselskaper og næringsforeninger som står for ulike relevante planprosesser og prosjekter i nedre Groruddalen i Oslo er blitt enige om å etablere et pilotprosjekt med formål å kombinere fysiske løsninger for miljøvennlig transport med informasjon og holdningsrettede tiltak. Å gjøre dette til et demonstrasjonsprsjekt gir en unik sjanse til å se flere tiltak i sammenheng i et avgrenset område. Dette er nyttig blant annet for å kunne forelså tiltakspakker som kan gjennomføres andre steder.

SMART_150x100

SMART i Oslo

SMART er et nettsted som også tilbyr konsuletbistand til bedrifter for legge til rette for at arbeids- og tjenestereiser kan skje med kollektivtransport, sykkel, gange og bildeleordninger. Deres formål er videre å synliggjøre positive effekter av tiltak ved å knytte de til økonomi, helse og miljø gjennom nytte-kostnadsberegninger, konsekvensanalyser og miljøregnskap for virksomheter. SMART kan være et interessant demonstrasjonsprosjekt for å se på hvordan denne type virksomhet fungerer og hva slags resultater de klarer å få til i ulike bedrifter. Hvis det fungerer vil de kunne ha smitteeffekt til andre byer.