Buskerudbysamarbeidets oppgaver

I desember 2009 ble det politisk besluttet i by- og kommunestyrer og i fylkestinget at de 10 partnerne i Buskerudbyen skulle inngå et langsiktig,forpliktende og avtalebasert samarbeid om en klimavennlig areal- og transportpolitikk, som følger opp både lokale,regionale og nasjonale mål. Avtalen partnerne undertegnet var i første omgang på 5 år.

Gjennom samarbeidet har partnerne skapt nye samhandlingsarenaer på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer. Samarbeidet i Buskerudbyen skal være et virkemiddel for innovasjon og utvikling innen areal- og transport. I tillegg til den forpliktende samarbeidsavtalen har Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker inngått en avtale med Samferdselsdepartmentet om belønningsmidler til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for Buskerudbyen for 2010-2013. Avtalen -Buskerudbybypakke 1 - har gitt Buskerudbyen 280 millioner kroner til tiltak for perioden 2010-2013. Buskerudbysamarbeidet har jobbet med følgende hovedoppgaver:

  • Felles areal- og transportplan - stadfestet 7. februar 2013
  • Belønningsordningen, Buskerudbypakke 1
  • Buskerudbypakke 2. 2014  og fremover
  • Arena for samordning av  prioriterte oppgaver

Felles areal- og transportplan

For første gang i historien har kommunene i byområdet Buskerudbyen valgt å samarbeide om en felles areal- og transportplan. Planen er nødvendig for å legge til rette for en forventet vekst i befolkning og næringsliv, hvor både lokale, regionale og nasjonale mål ivaretas. Planen skal være et virkemiddel for endret areal- og transportutvikling i tråd med de 10 partnernes felles mål og strategier. Både kommunene, fylkeskommunene, fylkesmannen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket skal benytte den vedtatte planen i sitt arbeid. Les mer om Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023.

Belønningsordning, Buskerudbypakke 1

Buskerudbysamarbeidet overtok i 2010 ansvaret for oppfølgingen av 2009-midlene etter anbefaling fra Buskerud fylkeskommune. Tildelingen for 2009 var på 20 millioner kroner, og pengene ble fordelt ut fra en prioritert  tiltaksliste vedtatt av Buskerud fylkeskommune. Tiltakene omfattet kun tre av kommunene i Buskerudbysamarbeidet; Lier, Drammen og Nedre Eiker. Tildelingen for 2010 var på 30 millioner kroner, og var en rammebevilgning basert på det 4-årige handlingsprogrammet for belønningsordningen, Buskerudbypakke 1. Med bakgrunn i handlingsprogrammet for Buskerudbysamarbeidet ble det utarbeidet en tiltaksplan innenfor 7 tiltaksområder. ATM-utvalget (den politiske styringsgruppen) vedtok i juni den endelige fordelingen av midlene for 2010.

Langsiktig samarbeid med staten for fremtidig transportsystem i Buskerudbyen, Buskerudbypakke 2

I møte med Samferdselsdepartementet i juni 2010 ble det avklart et en konseptvalgutredning (KVU) for det fremtidige transportsystemet i Buskerudbyen ville bli igangsatt. Departementet forutsetter av Statens vegvesen samarbeider tett med Buskerudbysamarbeidet i KVU-arbeidet. KVUen skal være ferdig innen desember 2011. Storting og regjering forutsetter at det er utarbeidet en KVU for å prioritere en samferdselstiltakspakke for Buskerudbyen i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 og etterfølgende statlige budsjetter. En KVU er en statlig planprosess og skal avklare statens prioritering for samferdselsmidler i en Buskerudbypakke 2 i NTP fra 2014.

Det er Finansdepartementet som setter krav om en slik KVU for bypakker hvor staten bidrar med deler av finansieringen. Det er regjeringen som fatter beslutning om eventuelt valg av konsept og videre planlegging. Midler prioriteres gjennom Nasjonal transportplan.

Utredningen skal ha et bredtsamfunnsmessig perspektiv: Areal- og transportspørsmål, næringsutvikling, byutvikling, langsiktig transportmiddelfordeling, restriktive tiltak overfor trafikken og framtidige investeringsbehov i transportsystemet. Arbeidet med KVU for Buskerudbypakke 2 startet opp i januar 2011 med Statens vegvesen, region Sør som hovedansvarlig. Statens Vegvesen har en egen nettside for dette se: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/buskerudbypakke2

Arena for samordning av prioriterte oppgaver

Gjennom Buskerudbysamarbeidet har partnerne skapt nye samhandlingsarenaer. Samarbeidsavtalen forutsetter at disse arenaene skal benyttes til samordning av ”ordinære” planer, budsjettforslag og prosjekter innen areal- og transport. Målet er at man gjennom samarbeid i forkant av formelle behandlinger kan skape mer effektive løsninger. Det er den enkelte samarbeidspartner som har ansvar for å legge frem saker til drøfting i Buskerudbysamarbeidets forum.

Felles kunnskapsgrunnlag

Buskerudbysamarbeidet baserer seg på en kunnskapsbasert utvikling. Det betyr at samarbeidet vil etablere et kunnskapsgrunnlag i form av utredninger, analyser og erfaring fra andre samarbeid før forslagene legges frem til politisk behandling. Les mer om de ulike utredningene.

Tips en venn  Skriv ut