Buskerudbypakke2:

Helhetlig bypakke for bedre framkommelighet

Buskerudbysamarbeidet planlegger å gjennomføre en større samferdselspakke i Buskerudbyen. Pakka skal bestå av investeringer i vei, buss, tog og sykkel og skal forhindre sprengt kapasitet på veiene som følge av befolkningsveksten.

BBP2

Kommunene i Buskerudbyen kommer til å få en befolkningsvekst på nærmere 40 000 mennesker de neste tiårene og 68 000, eller 43 prosent, innen 2040. Med 43 prosent vekst i befolkningen vil området ha den største prosentvise veksten i østlandsområdet. Dette vil kunne utgjøre en vekst i biltrafikken på 28 prosent de neste 10 årene og 47 prosent innen 2040. Uten et større samferdselsløft risikerer Buskerudbyen en stor belastning på miljøet samtidig som bilkøene vil bli flere og lengre.

Langsiktig og helhetlig

 For å komme disse utfordringene i møte på et tidlig tidspunkt, har Buskerudbysamarbeidet satt i gang arbeidet med Buskerudbypakke2, en helhetlig samferdselspakke som skal komme alle trafikanter til gode.

 ‒ Vi må tenke langt fremover i tid og se alle trafikanter, både bilister, gående, syklende og kollektivtransport i sammenheng med hverandre. Vi ønsker at det skal bli enklere, raskere og mer attraktivt å velge sykkel eller kollektivtransport, sier Tore Opdal Hansen, leder av den politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet og ordfører i Drammen kommune.

Målene med Buskerudbypakke2 samsvarer med nasjonale mål om at trafikkveksten skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange.

‒ Det er bred enighet blant politikerne i kommunene og fylkeskommunen om at vi trenger et samferdselsløft i form av Buskerudbypakke2, sier Opdal Hansen.

Tiltak for alle trafikantgrupper

Investeringene i pakka skal gå til bedre framkommelighet på vei, tog, buss og sykkel. Politikerne i de fem kommunene og fylkeskommunen har satt opp en bruttoliste over mulige tiltak. Eksempler på disse er halvtimesfrekvens på toget mellom Drammen og Kongsberg, oppgradering av E134, nye og bedre sykkelveier og hyppigere bussavganger.

 ‒ Det er kun gjennom samarbeid om et stort samferdselsløft vi kan møte de utfordringene som trafikkveksten de neste tiårene representerer. Realiteten er at med den enorme veksten vi kommer til å få, kan det gå virkelig ille hvis vi er passive og sitter stille, sier Opdal Hansen.

Finansieres gjennom spleiselag

Store samferdselsinvesteringer koster og bevilgninger over statsbudsjettet dekker ikke behovene for å møte trafikkveksten. Løsningen for andre, tilsvarende byområder har vært et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen, kommunene og innbyggerne. En eventuell trafikantbetaling vil gå tilbake til innbyggerne gjennom større investeringer til vei, buss og sykkel.

 

Tips en venn  Skriv ut