Vestfoldbyen

Arenautvikling i Vestfoldbyen

Horten, Tønsberg (representerer også Nøtterøy kommune), Stokke, Sandefjord og Larvik kommunene, Vestfold fylkeskommune, fylkesmannen i Vestfold v/miljøvernavdelingen, Jernbaneverket og Statens Vegvesen har sammen dannet en administrativ interimsgruppe som har startet arbeidet med å konkretisere samarbeidsambisjonene i Vestfoldbyen.

Arbeidet er forankret i 12-kommunesamarbeidet i fylket. Alle bykommunene er med i 12K. Forslag til forprosjekt ble behandlet i styringsgruppa for 12K (ordførere og rådmenn i kommunene) i desember 2006. Styret var positive videre kommunal deltakelse, de støtter en intensjonsavtale som grunnlag for å sette i gang forprosjektet og styringsgruppa vil ha forelagt seg resultatet av forprosjektet.

Bystrategien har vært drøftet av Verdiskaping i Vestfold (ViV) som består av representanter for kommunene, fylkeskommunen, statlige etater og næringslivet, på deres konferanse på Bolkesjø i mars. Deltagerne i ViV underskrev en opprop til Miljøverndepartementet om å ta med Vestfoldbyen i programmet ”Fremtidens byer”.

Kontaktperson for arbeidet er:

Gunnar Ridderstrøm, Statens vegvesen Region sør
e-post: gunnar.ridderstrom@vegvesen.no
Tlf 333 71 768